ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Mikroprojekt je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“.

Termín realizácie mikroprojektu: máj 2017 – apríl 2018.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY je tzv. „jediným prijímateľom“ mikroprojektu, ktorý spĺňa všetky 4 kritériá cezhraničného partnerstva a môže samostatne pripravovať a realizovať mikroprojekty.

PREČO TENTO MIKROPROJEKT?

V roku 2014 v rámci prác nad stratégiou činnosti realizovalo EZÚS TATRY medzi 131 samosprávami pohraničia, členmi Euroregiónu „Tatry“, dotazníkový prieskum týkajúci sa kvality cezhraničnej spolupráce a perspektív jej rozvoja. Výsledky tohto prieskumu výrazne ukázali potrebu zvyšovania odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávnych orgánov, ktorí zodpovedajú za prípravu a realizáciu cezhraničných projektov. Znalosť právnych systémov a administratívnych postupov uplatňovaných na druhej strane hranice je medzi týmito osobami stále nedostatočná. Vyskytujú sa tiež jazykové bariéry spojené s porozumením a používaním odbornej terminológie. Na druhej strane neexistuje žiadna ponuka školení zameraných na odborné zdokonaľovanie a týkajúcich sa aspektov práce v jednotkách územnej samosprávy súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou. To sťažuje realizáciu spoločných aktivít a účinné, rýchle riešenie problémov, ktoré sa priamo týkajú miestnych komunít pohraničia. Pritom je účinná a efektívna spolupráca medzi administráciou na všetkých úrovniach na oprávnenom území nevyhnutná pre odstránenie infraštruktúrnych, organizačných a právnych prekážok v procese integrácie oprávneného územia. Je teda potrebné umožniť zvyšovanie odborných kvalifikácií PL a SK zamestnancov samosprávnych inštitúcií a získavanie potrebných zručností a vedomostí prostredníctvom spoločných kurzov a školení, ktoré umožnia prekonávanie existujúcich prekážok a skvalitnia realizovanú cezhraničnú spoluprácu. Druhým identifikovaným problémom je nízka miera poznatkov medzi zamestnancami, živnostníkmi, hľadajúcimi zamestnanie a nezamestnanými o možnostiach využívania moderných internetových nástrojov v profesionálnej praxi.

HLAVNÝ CIEĽ MIKROPROJEKTU

Skvalitnenie cezhraničného odborného a profesionálneho vzdelávania na území pôsobenia EZÚS TATRY.

ÚLOHY MIKROPROJEKTU

Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie – Cyklus jednodňových školení bude tvorený 5 tematickými modulmi, z ktorých každý bude realizovaný v Poľsku a na Slovensku. Všetky školenia budú realizované pri uplatnení cezhraničného prístupu, vďaka čomu sa rozšíria poznatky účastníkov o aktuálnych právnych národných postupoch, frekventanti získajú zároveň informácie, aké postupy platia na druhej strane hranice v rozsahu o. i. verejného obstarávania a uplatňovania zásady konkurencieschopnosti, štátnej pomoci, prípravy investícií v rámci cezhraničnej infraštruktúry (napr. stavebný zákon), zásad posudzovania vplyvov na životné prostredie, zamestnávania personálu a v oblasti finančného zúčtovania. Celkovo sa bude konať 10 školiacich stretnutí – 5 na poľskej strane a 5 na slovenskej strane. Na každom školení sa zúčastní max. 15 osôb. Celkom bude zaškolených 150 osôb z Poľska a zo Slovenska.

Porozumieť susedovi – jazykové kurzy a tandemy

Cezhraničné kurzy poľského a slovenského jazyka sú adresované zamestnancom samosprávy. Budú organizované 4 skupiny – 2 na poľskej strane a 2 na slovenskej strane. Skupiny sa budú stretávať minimálne 2 krát v mesiaci. Medzi stretnutiami sa budú účastníci komunikovať s učiteľmi elektronicky. Každá skupina bude mať max. 15 osôb. Celkovo svoje jazykové schopnosti zlepší 60 osôb. Kurzy budú trvať celkovo 9 mesiacov a zahŕňať 60 vyučovacích hodín.

Kurz „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi“ – profesionálne zdokonaľovanie

Cieľom cyklu je poskytnúť vedomosti o využití internetu v rámci hospodárskej činnosti najmä pri predaji rôzneho druhu výrobkov prostredníctvom siete, je tiež zameraný na schopnosti budovať e-biznis od základov s využitím nástrojov dostupných na internete pri zvláštnom dôraze na poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu. Úloha adresovaná nezamestnaným a osobám pracujúcim v rôznych odvetviach na poľsko-slovenskom pohraničí, ktoré chcú rozšíriť svoje profesionálne kompetencie o poznatky a zručnosti v oblasti e-biznisu a e-marketingu. Tento pilotný kurz bude trvať 10 mesiacov a bude mať 6 tematických modulov a 3 stacionárne tvorivé dielne v Nowom Targu. E-learningová práca na interaktívnej platforme bude mať nepretržitý charakter, budú sa v tom čase tiež realizovať dodatočné konzultácie prostredníctvom elektronických médií a modulové webináre. Plánuje sa účasť 50 osôb.

VÝSLEDKY PROJEKTU

  1. Praktické kompetencie získané počas spoločných školení sa budú bezprostredne využivať v procese prípravy PL-SK projektov, ich realizácie a zúčtovania.
  2. Budú prekonané bariéry týkajúce sa poznania a pochopenia postupov a predpisov cezhraničných partnerov, čo uľahčí a zjednoduší vzájomné kontakty. Týmto sa zvýši efektivita práce samosprávy a kvalita PL-SK projektov.
  3. Rozšírenie profesjonalnych kompetencií a odborných zručností v oblasti e-biznisu a e-marketingu zodpovedá tiež aktualnym požiadavkám trhu práce. Umožňuje totiž modernizovať služby ponúkané na pohraničí, najčastejšie súvisiace s cestovným ruchom rozvíjajúcim sa na poľskej a slovenskej strane Tatier, založeným na kultúrnom a prírodnom dedičstve.

FINANCOVANIE

Európsky fond regionálneho rozvoja: 99.960,25 EUR

Štátny rozpočet: 5 880,01 EUR

Vlastný vklad: 11 760,04 EUR

Spolu 117.600,30 EUR