1. Nižšie uvedená politika ochrany súkromia určuje zásady zhromažďovania, spracovávania a využívania osobných údajov získaných internetovým servisom e-plskedu.eu/pl (ďalej len: „servis”).
 2. Majiteľom Servisu a zároveň správcom údajov je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu (34-400), ul. Sobieskiego 2, daňové identifikačné číslo NIP: 7352858323, Identifikačné číslo organizácie REGON: 122966290, ďalej len EZÚS.
 3. EZÚS venuje zvláštnu pozornosť ochrane súkromia užívateľov, ktorí navštevujú servis.

§ 1 Ako zhromažďujeme údaje?

 1. EZÚS zhromažďuje informácie týkajúce sa fyzických osôb, ktoré vykonávajú právny úkon bez priamej súvislosti s ich činnosťou, fyzických osôb, ktoré vo vlastnom mene vedú hospodársku alebo profesionálnu činnosť, a fyzických osôb, ktoré zastupujú právnické osoby alebo organizačné zložky bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktoré vo vlastnom mene vedú hospodársku alebo profesionálnu činnosť – ďalej len užívatelia.
 2. Osobné údaje užívateľov sa zhromažďujú v prípade využívania kontaktných formulárov a služieb poskytovaných prostredníctvom internetového servisu.
 3. Počas využívania internetových stránok servisu môžu byť získavané dodatočné informácie, najmä: IP adresa pridelená vášmu koncovému zariadeniu alebo vonkajšia IP adresa dodávateľa internetu, názov domény, druh prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 4. Od užívateľov sa môžu tiež získavať navigačné údaje vrátane informácií o linkoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných činnostiach, ktoré budú realizovať v našom servise.

§ 2 Ako využívame získané údaje?

 1. V prípade registrácie v servise sa údaje o užívateľoch využívajú na vytvorenie individuálneho účtu užívateľa a riadenia tohto účtu.
 2. V prípade využívania platených služieb poskytovaných poskytovateľom sa údaje o užívateľoch využívajú na poskytovanie týchto služieb.
 3. Navigačné údaje sa môžu využívať na zabezpečenie lepšej obsluhy pre užívateľov, analýzy štatistických údajov a prispôsobenia servisu preferenciám užívateľov a správy servisu.

§ 3 Mechanizmus cookies, IP adresa

 1. Servis využíva malé súbory nazývané cookies. EZÚS ich ukladá prostredníctvom Servisu na koncovom zariadení návštevníka servisu, ak to internetový prehliadač umožňuje. Súbor cookie spravidla obsahuje názov domény, z ktorej pochádza, svoju „dobu platnosti“ a individuálne, náhodne vybrané číslo, ktoré tento súbor identifikuje. Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov tohto typu pomáhajú prispôsobiť služby poskytované EZÚS individuálnym preferenciám a skutočným potrebám návštevníkov servisu. Dáva to tiež možnosť vypracovať všeobecné štatistiky zobrazovania informácií prezentovaných v servise.
 2. EZÚS využíva dva typy súborov cookies:
  • Dočasné cookies: po ukončení prehliadania alebo po vypnutí koncového zariadenia sa uložené informácie vymazávajú z pamäte zariadenia. Mechanizmus dočasných cookies neumožňuje získavať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z koncových zariadení užívateľov.
  • Trvalé cookies: sa ukladajú v koncovom zariadení užívateľa a zostávajú v ňom do času ich vymazania. Mechanizmus trvalých cookies zasielaných servisom umožňuje uchovávať údaje len s vaším súhlasom (napr. označením voľby „zapamätaj ma“ pri prihlasovaní). V žiadnom inom prípade sa tieto súbory neukladajú natrvalo.
 3. EZÚS využíva vlastné cookies na účely:
  • overenia užívateľa v servise a umožnenia vstupu do servisu užívateľovi (po prihlásení), vďaka čomu nemusí užívateľ na každej podstránke servisu opätovne zadávať prihlasovacie meno a heslo;
  • analýz, prieskumov a auditu návštevnosti, najmä za účelom zostavovania anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť, akým spôsobom využívajú užívatelia servisu jeho webové stránky, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu.
 4. EZÚS využíva externé cookies na účely:
  • zhromažďovania všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom Google Analytics (správca externých cookies: Google Inc. so sídlom v USA).
 5. Mechanizmus cookies je bezpečný pre koncové zariadenia užívateľov servisu. Predovšetkým nie je možné, aby touto cestou prenikli do koncových zariadení užívateľov vírusy alebo iný nežiaduci či škodlivý softvér. Vo svojich prehliadačoch majú užívatelia možnosť obmedziť alebo vypnúť prístup súborov cookies ku koncovým zariadeniam. V prípade označenia tejto voľby bude využívanie servisu možné s výnimkou funkcií, ktoré si vzhľadom na svoje vlastnosti vyžadujú využívanie súborov cookies.
 6. EZÚS môže zhromažďovať vaše IP adresy. IP adresa je číslo pridelené koncovému zariadeniu osoby navštevujúcej servis dodávateľom internetových služieb. IP číslo umožňuje prístup k internetu. Vo väčšine prípadov je prideľovaný koncovému zariadeniu dynamicky, t. j. mení sa pri každom spojení s internetom a z tohto dôvodu sa vo všeobecnosti považuje za neosobnú identifikačnú informáciu. IP adresu využíva EZÚS pri diagnóze technických problémov so serverom, tvorení štatistických analýz (napr. pri určovaní, z ktorých regiónov registrujeme najviac návštevníkov), je to úžitočná informácia pri správe a zdokonaľovaní servisu a na bezpečnostné účely a pri prípadnej identifikácii nežiaducich automatických programov, ktoré zaťažujú server a využívajú sa pri prehľadávaní obsahu servisu.
 7. Servis obsahuje linky a odkazy na iné webové stránky. EZÚS nenesie zodpovednosť za zásady ochrany súkromia, platné pre tieto stránky. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste sa po prekliknutí prostredníctvom servisu na stránku spravovanú iným správcom oboznámili s politikou ochrany súkromia, ktorá platí na týchto stránkach.

§ 4 Prístup k údajom a bezpečnostné opatrenia

 1. Osobné údaje zhromažďované zoskupením EZÚS prostredníctvom servisu sa spracovávajú v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Dz.U. [Zbierka zákonov] 2016.922 – úplné znenie).
 2. Prístup k osobným údajom užívateľov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom servisu, majú iba oprávnení zamestnanci EZÚS.
 3. EZÚS zabezpečuje pre užívateľov, ktorí majú účet, neustály prístup k ich osobným údajom s možnosťou úprav v ktorejkoľvek chvíli. Prístup k osobným údajom a ich upravovanie sú možné po prihlásení sa k účtu v servise.
 4. Užívateľ má možnosť vymazať osobné údaje z databázy. EZÚS môže odmietnuť vymazanie údajov užívateľa v prípade, že užívateľ porušil pravidlá platné v servise a uchovávanie údajov je nevyhnutne potrebné na objasnenie týchto okolností a určenie zodpovednosti, najmä v prípade uplatňovania nárokov voči konkrétnemu užívateľovi zo strany EZÚS.
 5. V prípade, že užívateľ, ktorý má účet v servise, stratil akýmkoľvek spôsobom heslo umožňujúce prístup, servis umožňuje vygenerovanie nového hesla k účtu v servise. Servis nezasiela pripomenutie hesla. Heslo užívateľa sa v databáze ukladá v kódovanej forme, ktorá znemožňuje jeho odčítanie. Na obnovenie hesla je potrebné zadať e-mailovú adresu do formulára dostupného po kliknutí na odkaz „Zabudnuté heslo“, ktorý sa nachádza pri formulári prihlasovania k účtu v servise. Na adresu elektronickej pošty zadanú pri registrácii alebo uloženú v čase poslednej zmeny profilu, EZÚS zašle e-mailovú správu s unikátnym odkazom na webovú stránku servisu, po kliknutí na odkaz bude mať užívateľ možnosť zadať nové heslo.
 6. EZÚS nikdy nezasiela žiadnu korešpondenciu vrátane elektronickej korešpondencie so žiadosťou o uvedenie prihlasovacích údajov, najmä prístupového hesla k účtu zákazníka.

§ 5 Zmeny Politiky ochrany súkromia

 1. EZÚS si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien do politiky ochrany súkromia. V deň zavedenia zmien meníme dátum zavedenia poslednej zmeny, ktorý je uvedený nižšie.
 2. Akékoľvek ďalšie otázky súvisiace s politikou ochrany súkromia zasielajte na adresu: info@euwt-tatry.eu.
 3. Dátum poslednej zmeny: 8. 2017.