I. Úvod

Tieto pravidlá určujú všeobecné podmienky, zásady a spôsob realizácie bezplatného kurzu Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu prostredníctvom internetového servisu www.e-plskedu.eu/pl, ďalej len „Servis“.

Kurz znamená e-learningový kurz „E-biznis a e-marketing v cezhraničnej praxi”.

Internetový servis znamená internetové stránky, ktoré sa nachádzajú v doméne www.e-plskedu.eu/pl.

Užívateľ je subjektom využívajúcim Servis, v prospech ktorého poskytovateľ realizuje službu.

Poskytovateľ znamená majiteľ Servisu, Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. so sídlom v Nowom Targu (34-400), ul. Sobieskiego 2, daňové identifikačné číslo NIP: 7352858323, Identifikačné číslo REGON: 122966290, ďalej len EZÚS.

Účet užívateľa znamená individuálny panel pre každého užívateľa sprevádzkovaný pre užívateľa poskytovateľom služby po ukončení registrácie.

Registrácia znamená prihlásenie sa užívateľa pomocou formulára prihlášky, ktorý je dostupný na stránke http://www.euwt-tatry.eu/pl/kurs-e-biznes-i-e-marketing-w-tr.html.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Servis je e-learningová platforma sprevádzkovaná na účely realizácie kurzu v rámci mikroprojektu „Cezhraničné odborné a profesionálne vzdelávanie v EZÚS TATRY”. Majiteľom a správcom servisu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
 2. Všetky práva k servisu a k materiálom (zdrojom) zverejneným v servise patria poskytovateľovi služby. Využívanie servisu a materiálov (zdrojov) môže prebiehať výhradne v súlade s pravidlami.
 3. Poskytovateľ služby pripravil servis s najväčšou starostlivosťou, prispôsobil ho všetkým populárnym internetovým prehliadačom, operačným systémom, typom zariadení a internetových spojení. Napriek tomu nemôže poskytovateľ služby zaručiť úplne bezchybné fungovanie servisu.
 4. Poskytovateľ služby používa mechanizmus súborov „cookies“ na skvalitnenie fungovania servisu pre užívateľa. Súbory „cookies“ sa ukladajú v zariadení užívateľa, pričom nezavádzajú žiadne zmeny ani nespôsobujú žiadne škody. Užívateľ môže odmietnuť použitie mechanizmu súborov „cookies“ vo svojom internetovom prehliadači, ale môže to viesť k znemožneniu využívania servisu.
 5. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zavádzať zmeny vo vzhľade, funkciách a prístupe k servisu, o čom zakaždým poinformuje užívateľa.
 6. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú výsledkom nevhodného využívania servisu užívateľom.

III. Účasť na kurze

 1. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že obsah kurzu je subjektívnym názorom autora kurzu a nezaručuje dosiahnutie výsledkov.
 2. Účasť na kurze a využívanie servisu sú bezplatné. Podmienkou účasti je registrácia. Spolu s registráciou užívateľ súhlasí s týmito pravidlami a ich podmienkami.
 3. Na účely registrácie je nevyhnutná aktívna e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej získa užívateľ údaje pre prístup k individuálnemu účtu užívateľa. Užívateľ by nemal poskytovať užívateľské meno a heslo tretím osobám a musí byť opatrný pri využívaní prístupových údajov.
 4. Užívateľ má právo využívať obsah kurzu a iných zdrojov servisu (diskusné fórum, kontaktný formulár, e-mailové správy) v rámci získaného prístupu. Obsah kurzu ani iné zdroje servisu nie je povolené ukladať na zariadení užívateľa, ibaže boli označené ako „na stiahnutie“.
 5. Užívateľ využíva obsah kurzu a iných zdrojov servisu výlučne na vlastné účely.
 6. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zavádzanie zmien v obsahu, prístupe ku kurzu a k iným zdrojom Servisu, o čom zakaždým poinformuje užívateľa.
 7. Užívateľovi sa nepovoľuje poskytovať obsah bezprávneho charakteru ani využívať servis v rozpore s právom a dobrými mravmi.
 8. V prípade aktivít v rozpore s právom a týmito pravidlami má poskytovateľ služby právo pozastaviť prístup ku kurzu a užívateľskému účtu po dobu vysvetlenia príčin pozastavenia, čo bude užívateľovi oznámené elektronicky.

IV. Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov užívateľa je poskytovateľ služby.
 2. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne počas registrácie. Neposkytnutie osobných údajov znamená nemožnosť registrácie.
 3. Využívaním servisu užívateľ súhlasí so spracovávaním osobných údajov a so zasielaním elektronických správ poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby spracúva osobné údaje užívateľov za účelom realizácie kurzu a na iné účely určené v Pravidlách. Údaje sa spracovávajú v súlade s právnymi predpismi.
 4. Užívateľovi prislúcha právo prístupu k jeho údajom, právo ich upravovať alebo odstrániť.
 5. Osobné údaje užívateľa sú poskytovateľom služby chránené pri dodržaní náležitej starostlivosti.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať tieto Pravidlá, o čom bezodkladne poinformuje užívateľa.
 2. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 18. 7. 2017.