Wykaz skrótów używanych w słowniku

NW

nazwa własna

szt.

wyraz sztuczny

a.

albo

adm.

administracyjny

afr.

afrykański

afryk.

afrykanerski, afrikaans

ang.

angielski

arab.

arabski

aram.

aramejski

arch.

archaizm

archeol.

archeologia, archeologiczny

archit.

architektura

astrol.

astrologia

astron.

astronomia, astronomiczny

awar.

awarski

B.

biernik

babil.

babiloński

baśn.

baśniowy

bezos.

bezosobowy

bibliot.

bibliotekoznawstwo, bibliotekoznawczy

biochem.

biochemia

blp

bez liczby pojedynczej

bot.

botanika, botaniczny

bud.

budownictwo, budowlany

C.

celownik

celt.

celtycki

cerk.-słow.

cerkiewnosłowiański

cytat

cytat (zapożyczenie)

czes.

czeski

D.

dopełniacz

daw.

dawny

dk

dokonany

drawid.

drawidyjski

dypl.

dyplomacja, dyplomatyczny

dziec.

dziecięcy

egip.

egipski

ekspr.

ekspresywny

elektr.

elektryka, elektrotechnika

est.

estetyka

etnogr.

etnografia, etnograficzny

eufem.

eufemizm

fam.

familiarny

farm.

farmacja

film.

filmoznawstwo, filmowy

filoz.

filozofia, filozoficzny

fin.

finanse, finansowy

fiz.

fizyka, fizyczny

fon.

fonetyka

fr.

francuski

genet.

genetyka, genetyczny

geod.

geodezja

geogr.

geografia, geograficzny

geol.

geologia, geologiczny

gór.

górnictwo

gosp. wod.

gospodarka wodna

gr.

grecki

grub.

grubiański, grubiańsko

hebr.

hebrajski

hindi

hindi

hipokr.

hipokrytyczny

hist.

historia, historyczny, historyzm

hiszp.

hiszpański

hutn.

hutnictwo, hutniczy

chem.

chemia, chemiczny

indiań.

indiański

inform.

informatyka, informatyczny

iron.

ironiczny, ironicznie

jęz.

językoznawstwo, językoznawczy

karc.

karciany

kol.

kolektiwum, rzeczownik zbiorowy

kol.

kolejnictwo

kom. el.

komunikacja elektroniczna

kośc.

kościelny

kraw.

krawiecki, krawiectwo

książk.

książkowy

kynol.

kynologia, kynologiczny

łac.

łacina, łaciński

leśn.

leśnictwo

lit.

literaturoznawstwo, literaturoznawczy

lm

liczba mnoga

lotn.

lotnictwo

m

rodzaj męski

m nieżyw.

rodzaj męski nieżywotny

m żyw.

rodzaj męski żywotny

M.

mianownik

malaj.

malajski

mar.

marynarka

masz.

maszynoznawstwo

mat.

matematyka, matematyczny

med.

medycyna, medyczny

meteor.

meteorologia

miner.

mineralogia

mit.

mitologia, mitologiczny

młodz.

młodzieżowy

Ms.

miejscownik

muz.

muzyka, muzyczny, muzykologia, muzykologiczny

myśl.

myślistwo

n

rodzaj nijaki

N.

narzędnik

ndk

niedkonany

ndm

nieodmienny

niderl.

niderlandzki

niedaw.

w niedawnej przeszłości

niem.

niemiecki

nienorm.

wyraz nienormatywny

nieoficj.

nieoficjalny

niespec.

niespecjalistyczny

nor.

norweski

odzież.

odzieżowy

ogrod.

ogrodnictwo

opt.

optyka, optyczny

orient.

orientalizm, orientalny

part.

partykuła

pejor.

pejoratywny

pers.

perski

pis. i

pisane i

pis. oryg.

pisownia oryginalna

plast.

plastyka, plastyczny

płd.-słowiań.

południowosłowiański

poczt.

pocztowy

poet.

poetycki

pol.

polski

poligr.

poligrafia, poligraficzny

polit.

politologia, polityka, politologiczny, polityczny

popr.

poprawnie

port.

portugalski

pot.

potoczny

praw.

prawo, prawniczy

profes.

profesjonalny

prowans.

prowansalski

przen.

przenośny

przest.

przestarzały

przyim.

przyimek

przym.

przymiotnik

przym. dzierż.

przymiotnik dzierżawczy

przysł.

przysłowie

przysłów.

przysłówek

psych.

psychologia, psychologiczny

pszczel.

pszczelarstwo

publ.

publicystyczny

reg.

regionalizm, regionalny

rel.

religia, religijny, religioznawstwo, religioznawczy

roln.

rolniczy, rolnictwo

rom.

romski

ros.

rosyjski

rzad.

rzadko używany

sad.

sadownictwo

sem.

semicki

skr.

skrót, skrótowiec

slang.

slangowy

słoweń.

słoweński

słowiań.

słowiański

socjol.

socjologia, socjologiczny

spec.

specjalistyczny

spój. podrz.

spójnik podrzędny

spój. współrz.

spójnik współrzędny

sport.

sport, sportowy

spoż.

spożywczy (przemysł i przetwórstwo)

śrdw.-łac.

średniowieczno-łaciński

st. wyższy

stopień wyższy

starz.

starzejący się

stoczn.

stoczniowy

stud.

studencki

subst.

substantywizowany przymiotnik

symb.

symbol

szklar.

szklarstwo

szkol.

szkolnictwo, szkolny

szt.

sztuka

szw.

szwedzki

teatr.

teatralny

techn.

technologia, technika, techniczny

transp.

transport

tur.

turecki

turk.

turkijski

tylko lp

tylko liczba pojedyncza

tylko w wyrażeniu fraz.

tylko w wyrażeniu frazeologicznym

uzb.

uzbecki

w zd. rozk.

w zdaniach rozkazujących

w zd. wykrz.

w zdaniach wykrzyknikowych

w zd. życz.

w zdaniach życzeniowych

w zw. fraz.

w związku frazeologicznym, w związkach frazeologicznych

węg.

węgierski

wet.

weterynaria, weterynaryjny

wielokr.

czasownik wielokrotny, iteratiwum

win.

winiarstwo, winiarski

wł.

włoski

włók.

włókiennictwo, włókienniczy, przemysł odzieżowy

wojsk.

wojskowość, wojskowy

wyk.

wykrzyknik

ż

rodzaj żeński

zaim. nieokr. przym.

zaimek nieokreślony przymiotnikowy

zaim. nieokr. przysłów.

zaimek nieokreślony przysłówkowy

zaim. pyt. przym.

zaimek pytający przymiotnikowy

zaim. pyt. przysłów.

zaimek pytający przysłówkowy

żart.

żartobliwy

zazw.

zazwyczaj

zdr.

zdrobniały

zgr.

zgrubienie, wyraz zgrubiały

zool.

zoologia, zoologiczny

zootechn.

zootechnika, zootechniczny