x

O projekcie


DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Brak usług edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, które odpowiadają zapotrzebowaniu jednostek administracji samorządowej, działających na przygranicznym rynku pracy, zbyt niski poziom nauczania w stosunku do centralnych regionów Polski i Słowacji, przeszkody natury prawnej i językowej, utrudniające podjęcie pracy po drugiej stronie granicy, a tym samym:

brak szans na dobrą edukację (adekwatną do specyfiki rynku pracy na obszarze pogranicza) i odpływ z terenu pogranicza młodych ludzi nie mających  szansy zatrudnienia

to główne wyzwania, które skłoniły Związek Euroregion „Tatry” (Partnera Wiodącego), Zdruzenie Euroregion „Tatry” (P1) i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY (P2) do realizacji wspólnych działań projektowych. Projekt pt. TRANSGRANICZNE CENTRUM EDUKACJI EUROREGIONU “TATRY” realizowany jest przez ww. partnerów od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosi 331 874,10 EUR (dla EUWT TATRY – 71 978,95 EUR) w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) to: 282 092,85 EUR (dla EUWT TATRY -61 182,03 EUR).

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem jest POPRAWA JAKOŚCI TRANSGRANICZNEJ EDUKACJI SPECJALISTYCZNEJ I ZAWODOWEJ NA OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI EUROREGIONU “TATRY” w tym:

  • Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej Euroregionu Tatry.
  • Rozwijanie kompetencji zawodowych dot. dostępności projektów i działań dla osób niepełnosprawnych

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań o charakterze szkoleniowym, które poprzez podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej, ułatwią współpracę polskim i słowackim jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Do osiągnięcia zakładanych celów projektu niezbędna jest wspólna realizacja przez Związek Euroregion „Tatry” (PW), Zdruzenie Euroregion Tatry oraz EUWT TATRY następujących zadań merytorycznych:

Utworzenie Transgranicznego Centrum Polsko-Słowackiej Edukacji dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie ma na celu utworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, które będzie kształcić i podnosić kompetencje pracowników samorządowych pogranicza polsko-słowackiego. Centrum zostanie przygotowane tak, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. W Trangranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” m.in. pracownicy samorządów zostaną przeszkoleni w tematach: dostępność w projektach i praktyce, lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka, przygotowania projektów transgranicznych, rozliczanie projektów, prawo i administracja – różnice pomiędzy Polską a Słowacją, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, specjalistyczne szkolenie językowe, ochrona danych osobowych, zarządzanie we współpracy transgranicznej – systemy zarządzania w organizacjach – warsztaty dla liderów współpracy transgranicznej. Powyższy zakres szkoleń wykształci na pograniczu PL-SK liderów współpracy transgranicznej, co zagwarantuje uczestnikom zachowanie miejsca pracy.

Podczas wizyt studyjnych przedstawiciele samorządów na obszarze Euroregionu „Tatry” podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z dostępnością w projektach finansowanych z EU oraz wykorzystaniem w praktyce tych udogodnień.

W celu zaprezentowania uczestnikom wzorowej strony internetowej zawierającej cały wachlarz udogodnień dla osób niepełnosprawnych, istniejąca strona Euroregionu „Tatry”  zostanie odpowiednio zmodernizowana.

Podsumowaniem realizacji tego zadania, jak i całego projektu oraz utworzenia Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” będzie konferencja, za której organizację odpowiada EUWT TATRY. Weźmie w niej udział ok. 50 przedstawicieli polskich i słowackich samorządów, ekspertów, którzy wcześniej prowadzili szkolenia i kursy w ramach projektu, partnerów projektu którzy zaprezentują efekty realizacji swoich działań. Prelegenci odniosą się do głównych zagadnień projektu i podsumują jego efekty oraz wskażą na perspektywy ich wykorzystania przez samorządy. Aby zapewnić maksymalna dostępność do udziału w konferencji zapewniona zostanie transmisja on-line prowadzona na platformie www.e-plskedu.pl

 Szkoła Liderów wspólpracy transgranicznej – dobre praktyki na pograniczu polsko-słowackim 

Zdruzenie Euroregion Tatry zorganizuje konferencję otwierającą dla członków wszystkich partnerów projektu, warsztaty, na których będą promowane pomyślnie zrealizowane projekty słowackich i polskich samorządów oraz innych organizacji, szkolenia dla organów samorządowych w obszarze rachunkowości, zamówień publicznych, realizacji i rozliczania projektów itp. – 2 cykle po 4 szkolenia w 2019 i 2020.

Elementem zadania będzie także modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań Słowacko-Polskich oraz strony internetowej przy zachowaniu wysokiego kontrastu w celu ułatwienia dostępu dla osób z upośledzeniem wzroku. 

IT jako narzędzie wspierające edukacje liderów współpracy transgranicznej

Powszechny dostęp do internetu i urządzeń mobilnych powoduje, że wirtualna przestrzeń staje się naturalnym miejscem szukania informacji oraz dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też wykorzystanie narzędzi IT powinno stać się bardziej popularne wśród pracowników PL i SK samorządów, którzy współpracując ze sobą w ramach wspólnych projektów. Odpowiednim miejscem do stworzenia bazy cyfrowych zasobów edukacyjnych dla samorządów PL-SK pogranicza w Euroregionie „Tatry” jest dwujęzyczna platforma e-learningowa www.e-plskedu.pl, której właścicielem jest EUWT TATRY. Ta platforma edukacyjna pozwala na wykorzystanie jej do prowadzenia kursów i szkoleń e-learningowych, umieszczania interaktywnych materiałów, prowadzenia webinariów, tworzenia internetowych zasobów i forum wymiany wiedzy między pracownikami samorządów. Dzięki możliwości samodzielnego i nieograniczonego korzystania z materiałów gromadzonych na platformie edukacyjnej na urządzeniach mobilnych pracownicy samorządów rozwiną umiejętności dot. wykorzystania narzędzi IT w codziennej pracy. Będąc użytkownikami PL-SK platformy edukacyjnej poznają zasady jej funkcjonowania i będą mogli je wykorzystać w swojej pracy. Z kolei cyfrowa baza zasobów edukacyjnych udostępniona na  platformie oraz kursy e-learningowe prowadzone za jej pośrednictwem będą służyć podniesieniu specjalistycznych kwalifikacji pracowników samorządów i rozwijaniu ich kompetencji. Dzięki zadaniom realizowanym przez EUWT TATRY platforma edukacyjna stanie się dostępnym dla wszystkich narzędziem wspierającym edukację transgranicznych liderów z PL i SK samorządów. Powstanie na niej baza cyfrowych zasobów edukacyjnych (personel EUWT z pomocą eksperta technicznego będzie opracowywał i zamieszczał na platformie materiały ze szkoleń zorganizowanych przez pozostałych dwóch partnerów projektu w ramach pozostałych zadań).

Istotną część tych cyfrowych zasobów stanowić będzie PL-SK interaktywny słownik specjalistycznego słownictwa i zwrotów niezbędnych w realizacji transgranicznych projektów. Dla polskich i słowackich pracowników samorządów przeprowadzone zostaną 2 kursy e-learningowe, podczas których wykorzystana zostanie również metoda webinarium, aby udział w kursie był jeszcze bardziej dostępny.

Aby zaprezentować w praktyce spełnianie standardów dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych – strona www.euwt-tatry.eu i platforma edukacyjna www.e-plskedu.pl zostanie zmodernizowana i wyposażona w funkcjonalności zgodne z zaleceniami WCAG 2.0.

Ponadto realizowane będą ZADANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA I PROMOCJI MIKROPROJEKTU.

DLA KOGO REALIZUJEMY PROJEKT?

Główną grupę docelową są mieszkańcy pogranicza. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

‐pracownicy administracji samorządowej z polskiej i słowackiej części obszaru działalności Euroregionu „Tatry”, którzy przez udział w transgranicznych szkoleniach specjalistycznych zdobędą i uzupełnią swoje umiejętności i wiedzę niezbędne do realizowania wysokiej jakości współpracy transgranicznej.

Praktyczne kompetencje nabyte na szkoleniach będą wykorzystywane w procesie przygotowania polsko-słowackich projektów, ich realizacji i rozliczania. Przełamane zostaną bariery dotyczące znajomości i zrozumienia procedur i przepisów transgranicznych partnerów, co ułatwi i usprawni wzajemne kontakty. Zwiększy to skuteczność pracy administracji samorządowej i jakość polsko-słowackich  przedsięwzięć

-Osoby z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb dostosowane zostaną dwa pomieszczenia przeznaczone na cele edukacyjne oraz łazienka i korytarz wraz z niezbędnym zakupem schodołaza.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

W wyniku realizacji tych zadań we wspólnych polsko-słowackich inicjatywach lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleniach weźmie udział 910 osób.Do korzyści związanych ze wspólnymi transgranicznymi przedsięwzięciami w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego zaliczyć można:

•wzrost kwalifikacji personelu administracji samorządowej na obszarze realizacji projektu,

•wzmocnienie administracji samorządowej z obszaru działalności Euroregionu Tatry poprzez podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zagadnień kluczowych dla współpracy polsko-słowackiej,

•upowszechnienie wiedzy i umiejętności osób korzystających z nowej oferty edukacyjnej,

•poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w inicjatywach szkoleniowych na rzecz uczenia się przez całe życie,

•korzyści promocyjne podmiotów wspólnie realizujących projekt, zwiększenie dostępności szkoleń i innych przedsięwzięć transgranicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Informacji o projekcie udzielają:

Związek Euroregion „Tatry” (Partner Wiodący)

- Izabela Klocek-Podpora

biuro@euroregion-tatry.eu

www.euroregion-tatry.eu

Združenie Euroregion Tatry (P1)

 Lívia Kredatusová

info@euroregion-tatry.sk

 www.euroregion-tatry.sk

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (P2)

- Agnieszka Pyzowska

info@euwt-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”
Projekt współfinansowanyze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
na górę