I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób realizacji przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. z siedzibą w Nowym Targu bezpłatnego Kursu za pośrednictwem serwisu internetowego www.e-plskedu.eu/pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Kurs oznacza kurs e-learningowy „E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce”.

Serwis internetowy oznacza strony internetowe znajdujące się pod domeną www.e-plskedu.eu/pl.

Użytkownik oznacza podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego realizowany jest Kurs przez Usługodawcę.

Usługodawca oznacza właściciela Serwisu, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400),  ul. Sobieskiego 2, NIP: 7352858323, REGON: 122966290, zwane dalej EUWT.

Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu Rejestracji.

Rejestracja oznacza dokonanie zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.euwt-tatry.eu/pl/kurs-e-biznes-i-e-marketing-w-tr.html.

II. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą e-learningową uruchomioną do realizacji Kursu w ramach mikroprojektu „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz do materiałów (zasobów) zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu i materiałów (zasobów) może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 3. Usługodawca przygotował Serwis z dochowaniem najwyższej staranności, dostosowując go do wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych. Mimo to Usługodawca nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności funkcjonowania Serwisu.
 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu usprawnienia działania Serwisu dla Użytkownika. Pliki „cookies” zapisywane są na urządzeniu Użytkownika bez dokonywania zmian i wyrządzania szkód. Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wyglądzie, funkcjonalności i dostępie do Serwisu, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące rezultatem nieodpowiedniego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. Udział w Kursie

 1. Usługodawca oświadcza, że treść Kursu stanowi subiektywną opinię autora Kursu i nie gwarantuje osiągnięcia wyników.
 2. Udział w Kursie i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest Rejestracja. Wraz z Rejestracją Użytkownik akceptuje poniższy Regulamin i jego warunki.
 3. Do Rejestracji konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik otrzymuje dane dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekazywania loginu i hasła osobom trzecim oraz zachowania ostrożności przy korzystaniu z otrzymanych danych dostępu.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści Kursu i innych zasobów Serwisu (forum dyskusyjne, formularz kontaktowy, powiadomienia e-mail) w ramach otrzymanego dostępu. Nie jest dozwolone zapisywanie treści Kursu i innych zasobów Serwisu na urządzeniu Użytkownika, chyba że zostały one oznaczone jako „do pobrania”.
 5. Użytkownik korzysta z treści Kursu i innych zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści i dostępie do Kursu oraz w innych zasobach Serwisu, w o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami.
 8. W przypadku działań niezgodnych z prawem i poniższym Regulaminem Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Kursu i Konta Użytkownika na czas wyjaśnienia przyczyny blokady, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie podczas Rejestracji. Brak przekazania danych osobowych oznacza brak możliwości Rejestracji.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża na zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie wiadomości elektronicznych Usługodawcy. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji Kursu oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich edycji lub usunięcia.
 5. Dane osobowe użytkownika są chronione przez Usługodawcę z zachowaniem należytej staranności.

V. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2017 r.