x

O projekte


PREČO REALIZUJEME MIKROPROJEKT?

Nedostatok vzdelávacích služieb v rozsahu otázok súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou, ktoré zodpovedajú potrebám jednotiek územnej samosprávy pôsobiacich na prihraničnom trhu práce, príliš nízka úroveň vzdelávania v porovnaní s centrálnymi regiónmi Poľska a Slovenska, právne a jazykové prekážky, ktoré sťažujú nástup do zamestnania na druhej strane hranice – všetko to má za následok:

Nedostatok príležitostí získať dobré vzdelanie (primerané potrebám trhu práce na území pohraničia) a odliv mladých ľudí, ktorí nemajú šancu sa zamestnať, z pohraničia.

Toto sú hlavné výzvy, ktoré boli impulzom pre Zväzok Euroregión „Tatry“ (Vedúci partner), Združenie Euroregión „Tatry“ (P1) a Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (P2) k realizácii spoločných projektových aktivít.Projekt s názvom CEZHRANIČNÉ CENTRUM VZDELÁVANIA EUROREGIÓNU „TATRY“ sa realizuje horeuvedenýmipartnermi od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022.

Hodnota projektu je 331874,10 EUR (pre EZÚS TATRY – 71 978,95 EUR), z toho finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %), t. j.:282 092,85 EUR (pre EZÚS TATRY – 61 182,03 EUR).

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ?

Naším cieľom je ZVÝŠENIE KVALITY CEZHRANIČNÉHO PROFESIJNÉHO A ODBORNÉHO VZDELÁVANIA NA ÚZEMÍ PÔSOBNOSTI EUROREGIÓNU „TATRY“:

  • Zvýšenie odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy Euroregiónu Tatry.
  • Rozvíjanie odborných kompetencií v oblastidostupnosti projektov a aktivít pre zdravotne postihnutých

AKÉ AKTIVITY SME NAPLÁNOVALI?

Tento projekt predpokladá realizáciu mnohých školiacich aktivít, ktoré vďaka zvýšeniu odborných kvalifikácií zamestnancov samosprávy uľahčia spoluprácu poľským a slovenským jednotkám územnej samosprávy pri realizácii spoločných podujatí.Pre dosiahnutie predpokladaných projektových cieľov je nevyhnutná spoločná realizácia nižšie uvedených vecných úloh Zväzkom Euroregión „Tatry“ (VP), Združením Euroregión Tatry a EZÚS TATRY:

Vytvorenie Cezhraničného centra poľsko-slovenského vzdelávania (prístupného pre osoby s postihnutím) 

Cieľom úlohy je vytvorenie Cezhraničného centra vzdelávania EuroregiónuTatry“, ktoré bude vzdelávať a zvyšovať kompetencie zamestnancov samosprávy na pl-sk pohraničí.Centrum bude upravené tak, aby ho mohli využívať osoby s postihnutím.V Cezhraničnom centre vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ budú o. i.zamestnanci samosprávy zaškolení v rámci tematických okruhov:dostupnosť v projektoch a v praxi, líder cezhraničnej spolupráce – teória a prax, príprava cezhraničných projektov, zúčtovanie projektov, právo a administrácia – rozdiely medzi Poľskom a Slovenskom, štátna pomoc, verejné obstarávanie, odborné jazykové školenie, ochrana osobných údajov, riadenie v cezhraničnej spolupráci – systémy riadenia v organizáciách – tvorivé dielne pre lídrov cezhraničnej spolupráce.Horeuvedený rozsah školení umožní pripraviť lídrov cezhraničnej spoluprácev PL-SK pohraničí, čo zabezpečí účastníkom udržanie zamestnania.

Počas študijných návštev sa zástupcovia samospráv na území Euroregiónu „Tatry“ podelia o svoje skúsenosti súvisiace s prístupnosťou v projektoch financovaných z EÚ a s praktickým využitím týchto možností.

Za účelom ukázania účastníkom, ako môže vyzerať vzorová webová stránka obsahujúca mnohé možnosti jej prispôsobenia osobám s postihnutím, existujúca stránka Euroregiónu „Tatry“ bude vhodne zmodernizovaná.

Cezhraničné centrum vzdelávaniaEuroregiónu „Tatry“
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
na górę